طراحی سایت
|
X

اعضای هیات مدیره‌ و دبیر انجمن صنعت بانکرینگ ایران

 

آقای مصطفی کشکولی

رئیس هیات مدیره

 Tel : +98 21 88 19 56 89
 Fax : +98 21 88 65 17 11
 

 

آقای شهرام حاتمی

نایب رئیس

 Tel : +98 21 88 19 56 89
 Fax : +98 21 88 65 17 11
 

آقای مجید موسی خان بختیاری

عضوء هیات مدیره

 Tel : +98 21 88 19 56 89
 Fax : +98 21 88 65 17 11

آقای طالب زارع

عضوء هیات مدیره

 Tel : +98 21 88 19 56 89
 Fax : +98 21 88 65 17 11
 

آقای مجتبی امامی

عضوء هیات مدیره

 Tel : +98 21 88 19 56 89
 Fax : +98 21 88 65 17 11
 

آقای محمدرضا راوند

دبیر انجمن

 Tel : +98 21 88 19 56 89
 Fax : +98 21 88 65 17 11

bunkering.iran@gmail.com

آقای احمد سرکندی

بازرس اصلی

+98 21 88 19 56 89
+98 21 88 65 17 11
bunkering.iran@gmail.com