طراحی سایت
|
X

شرایط عضویت

بر طبق ماده 9  اساسنامه انجمن صنعت بانکرینگ ایران عضویت و شرایط آن به شرح ذیل می باشد:

ماده9- 

کلیه فعالین در عرصه صنعت بانکرینگ می توانند با داشتن شرایط زیر به عضویت انجمن درآیند : 

الف - داشتن تابعیت ایرانی

ب- دارا بودن کارت بازرگانی یا کارت عضویت معتبر در اتاق های بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی کشور 

ج- دارا بودن مجوز رسمی از شرکت ملی نفت ایران یا سازمان بنادر و دریانوردی برای انجام عملیات بانکرینگ

د- پذیرش و رعایت مفاد اساسنامه انجمن

ه- پرداخت ورودیه و حق عضویت سالانه

*****************

مدارک لازم جهت عضویت :

  1. تصویر مجوز شرکت ملی نفت ایران و یا مجوز سازمان بنادر و دریانوردی برای انجام عملیات بانکرینگ . 
  2. تصویر کارت بازرگانی و یا کارت عضویت معتبر مدیرعامل و یا عضو هیات مدیره . 
  3. تصویر آگهی تاسیس و آخرین آگهی تغییرات شرکت درج شده در  روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران .
  4. تصویر فیش پرداخت ورودیه و حق عضویت سالانه .
*************************